Projekty partnerskie

 

Nazwa projektu: ZARZĄDCA W ROLNICTWIE

OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki: - osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zamieszkałe tereny wiejskie,
- osoby bezrobotne uprzednio pracujące w rolnictwie,
- zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego.

Cele szczegółowe: - poszerzenie wiedzy na temat niemieckiej metody szkoleniowej i założeń funkcjonowania zawodu "Zarządca w rolnictwie”,
- pogłębienie wiedzy na temat problemów bezrobotnych osób po 50 r.ż. zamieszkujących obszary wiejskie na terenie woj. pomorskiego,
- zwiększenie szans osób bezrobotnych po 50 r.ż. na wydłużenie aktywności zawodowej poprzez zaadoptowanie i wdrożenie nowej w polskiej warunkach metody szkoleniowej w rolnictwie- zawód "Zarządca w rolnictwie”,
- zwiększenie szans osób bezrobotnych po 50 r.ż. na wydłużenie aktywności zawodowej poprzez zaadoptowanie i wdrożenie nowej w polskich warunkach metody szkoleniowej.

Użytkownicy i odbiorcy metody szkoleniowej: Do grupy użytkowników należeć będą:
- Izby Rolnicze,
- Lokalne Grupy Działania,
- Powiatowe Urzędy Pracy z całego kraju.
Odbiorcami będą osoby bezrobotne z terenów wiejskich w wieku 50 lat i więcej poprzednio pracujący w rolnictwie.

 

www.zarzadcawrolnictwie.eu

www.efs.gov.pl

www.wup.gdansk.plNazwa projektu: Remont Domu Kultury w Dębogórzu  


Beneficjent: Urząd Gminy Kosakowo.  


Partner: Lokalna Grupa Działania Małe Morze.  
 

Cel projektu: stworzenie przestrzeni, dzięki której zapewnione zostaną warunki dla pobudzania i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnej na obszarach wiejskich.  


Zakres projektu: remont Domu Kultury w Dębogórzu oraz realizacja konkursu Rodna Mowa i Wieczoru Chopinowskiego.  


Lokalizacja: Gmina Kosakowo, miejscowość Dębogórze.   


Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.   

 
Nazwa projektu: Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie

Beneficjent: Urząd Gminy Kosakowo.   


Partner: Lokalna Grupa Działania Małe Morze.   


Celem projektu: zapewnienie warunków dla pobudzenia i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.  


Zakres projektu: Przedmiotem projektu jest wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie poprzez zakup m.in: wyposażenia gabinetów metodycznych, zaplecza estradowego, systemu nagłośnienia Sali widowiskowej, systemu oświetlenia scenicznego, zestawu kinowo -konferencyjnego, pętli indukcyjnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa konkursy: Bajka w piosence dziecięcej i Pierwsza Kosakowska Noc Filmowa.  


Lokalizacja: Gmina Kosakowo, miejscowość Pierwoszyno. 


 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl