Odnowa Wsi

 

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" dotowane będą projekty, których celem jest:

 

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i    kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich,

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich,

- wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

  

Typy projektów:

- remont, przebudowa i wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne,  rekreacyjne i sportowe, w tym obiektów zabytkowych,

- remont, przebudowa i wyposażenie obiektów służących promocji obszarów wiejskich, w tym  propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa kulturowego, tradycji, sztuki lub kultury,

- kształtowanie przestrzeni publicznej,

- budowa, remont, przebudowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych i społeczno-kulturalnych,

- zakup obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz ich adaptacja na cele publiczne,

- odnawianie, eksponowanie lub konserwacja lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej i miejsc pamięci.

 

Aby projekt uzyskał dotację, nie może on mieć charakteru komercyjnego.

 

W przypadku, gdy projekt będzie realizowany na nieruchomości nienależącej do wnioskodawcy, musi on posiadać prawo do dysponowania tą nieruchomością przez okres 7 lat po realizacji projektu

 

 

Wnioskodawcy:

- gminy lub instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

- kościoły lub związki wyznaniowe,

- organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego.

 

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł. w okresie realizacji Programu

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Aktualne wnioski o przyznanie pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi":

 

Do pobrania: 

Instrukcja wypełniania wniosku "Odnowa i rozwój wsi"

Wniosek do działania "Odnowa i rozwój wsi"

Edytowalny wniosek do działania "Odnowa i rozwój wsi"

 

Informacja o numerze identyfikacyjnym:

Numer Identyfikacyjny Producenta

Instrukcja wypełnienia wniosku o nr

Wniosek o nadanie numeru

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl