Misja

 

Misja LGD, zdefiniowana w oparciu o wizję obszaru „Małego Morza”, stanowi swoiste „credo” działania LGD Małe Morze. Definiuje jednocześnie filozofię działania LGD, wskazując na wartości i założenia, którymi kieruje się ta organizacja, realizując założoną strategię działania.

W procesie tworzenia strategii, opierając się o przeprowadzone analizy i konsultacje, zdefiniowano następującą misję LGD Małe Morze na lata 2009-2015:

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Małe Morze tworzy warunki rozwoju gospodarczego obszaru oraz dąży do poprawy jakości życia i aktywizacji społeczności lokalnej.

 

Działania LGD prowadzone będą zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, w oparciu o zrównoważone wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru oraz dziedzictwo kulturowe Kaszub Północnych.

Misja ta wskazuje sposób, w jaki LGD Małe Morze planuje działać w celu realizacji założeń wizji obszaru w okresie realizacji strategii. Podkreśla również znaczenie dokumentu LSR jako podstawowej wytycznej do działania. Mocno zaakcentowane jest również na poziomie misji znaczenie podejścia opartego o zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz rola turystyki i rekreacji dla gospodarki regionu.

Misja akcentuje również istotną rolę, jaką dla mieszkańców regionu pełni kultura kaszubska, zarówno materialna, jak i niematerialna. W oparciu o tak sformułowaną wizję i misję określone zostały cele ogólne i szczegółowe strategii, jak również poszczególne przedsięwzięcia zakładane do realizacji w latach 2009-2015 oraz lokalne kryteria oceny i wyboru operacji przez LGD.

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl