Małe projekty

 

Lokalna Grupa Działania Małe Morze informuje, że nie realizuje w obecnym okresie programowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020, w związku z tym nie planuje się ogłaszania naboru wniosków o dofinansowanie działań z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

 

 

***

 

Informacja archiwalna w sprawie wcześniejszego okresu programowania


W ramach programu Leader będą udzielane dotacje na tzw. „małe projekty". Pojęcie to oznacza następujące kategorie działań podejmowanych na obszarach wiejskich:

- organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;

- promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej;

- rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla danego obszaru;

- tworzenie, rozwój, przetwarzanie, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach (w tym na naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki);

 - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;

- zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;

- zakup urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności;

- renowacja, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników     przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;

- odnawianie elewacji prywatnych budynków (tylko obiektów wpisanych w rejestr zabytków), ogrodzeń itp. stanowiące uzupełnienie projektów z kategorii „kształtowania centrum wsi" realizowanych w ramach działania „odnowa i rozwój wsi";

- zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;

- inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła lub służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;

- budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;

- zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz osoby prawne mające siedzibę na obszarze LGD, w szczególności: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 25 tys zł (całkowita wartość projektu nie może przekraczać 100 000 zł).

Dokumenty do pobrania:
 
Małe projekty 

   

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl