LGD Małe Morze

 


 

W dniu 6 padziernika 2008r. Lokalna Grupa Dziaania Mae Morze zostaa zarejestrowana w Sdzie Rejonowym Gdask Pónoc w Gdasku, VIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod nr KRS 0000314969. 15 maja 2009r. Zarzd LGD podpisa umow o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która stanie si podstaw do realizacji podejcia LEADER na terenie Gminy Puck, Gminy Kosakowo Miasta Jastarnia oraz Miasta Hel. Biuro LGD znajduje si w Pucku, przy ul. Judyckiego 2. W skad czonków zwyczajnych Stowarzyszenia wchodz organizacj pozarzdowe, przedsibiorcy, rolnicy, rybacy oraz samorzdy. Swoim zasigiem LGD obejmuje dwie gminy wiejskie Województwa Pomorskiego, Gmin Puck i Gmin Kosakowo oraz Miasto Jastarnia i Miasto Hel, czyli okoo 30 384 mieszkaców.

 

W okresie Programowania Unijnego budetu 2007-2013 LGD bd miay za zadanie wdroy na ternie gmin Czonkowskich innowacyjne podejcie LEADER. Podstawow zasad podejcia LEADER jest oddolno podejmowania decyzji. Lokalne Grupy Dziaania otrzymuj okrelon ilo rodków finansowych na realizacj opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju i przeznaczaj je na wybrane przez siebie przedsiwzicia. Organem decyzyjnym, czyli bezporednio wybierajcym konkretne projekty do realizacji jest „Rada”, która skada si z podmiotów gospodarczych, organizacji pozarzdowych i samorzdów. Zatem osoby lub instytucje, zamierzajce skorzysta ze wsparcia w ramach takich dziaa jak „Odnowa i rozwój wsi”, „Rónicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw” i „Mae projekty” - kieruj wnioski o dofinansowanie bezporednio do Lokalnej Grupy Dziaania. Gównym celem Stowarzyszenia jest dziaanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz zrównowaonego rozwoju sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich, a w szczególnoci:

 

  • dziaanie na rzecz zrównowaonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju sektora ryboówstwa oraz       nadbrzenych obszarów rybackich
  • aktywizowanie ludnoci wiejskiej;
  • realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez lokaln grup dziaania (LGD).
  • realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR).
  • mobilizowanie ludnoci do wzicia aktywnego udziau w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
  • wzmocnienie konkurencyjnoci obszarów zalenych gównie od rybactwa

 

Poza wspomnianymi wyej dziaaniami Lokalna Grupa Dziaania zamiesza prowadzi dziaalno szkoleniowa, pomaga przy wypenianiu wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Unii Europejskiej oraz wspiera wszelkiego rodzaju inicjatywy spoeczne. Dziaalno LGD w caoci finansowana jest ze rodków publicznych , a swoje usugi dla mieszkaców LGD wiadczy nieodpatnie. W swoim dziaaniu LGD zamierza korzysta ze rodków Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego

 

 

 Współpracujemy z:
Pozytywne Inicjatywy
Puckie Hospicjum


Gminy członkowskie:

Gmina Puck
Gmina Kosakowo
Miasto Hel
Miasto Jastarnia

LGD Małe Morze jest członkiem:

plgr
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Punkt Informacyjny

Lokalna Grupa Działania Małe Morze

 

ul. Armii Wojska Polskiego 1A, 84-100 Puck
 

te.l: 698 687 398

Fax: 58 736 43 10


e-mail: biuro@pozytywneinicjatywy.pl